Тут сіють світле, добре, вічне,

Навчають бути сильним у житті.

І тільки той висот сягне найвищих,

Хто знань зірве горішки золоті!

45760, Україна, Волинська область, Горохівський район, село Рачин, вул. Шкільна, 4

E-mail:  Yuchimchyk@ukr.net

   Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с.Рачин Горохівського району Волинської області введена в дію 01.09.1989 року згідно з рішенням сесії Рачинської сільської ради № і розрахована на 108 учнівських місць. Рішенням Виконкому Горохівської районної ради народних депутатів №185 від 10 вересня 1987 року було виділено земельну ділянку площею 2,0 га.

 

    Свою діяльність загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с.Рачин здійснює відповідно до власного Статуту, який зареєстрований сесією Рачинської сільської ради рішенням № 5/15 від 08.04.2003р., Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Серія АОО №730550 від 13.06.2008р., довідки №048617/143 з Єдиного державного реєстру підприємців та організації України та документів про землю, має ідентифікаційний код №25085138.

Школа знаходиться у комунальній власності. Юридична адреса: 45721, Волинська область, Горохівський район, село Рачин, вулиця Шкільна,4. Тел. 91-5-40.

З 1997 року очолює школу директор Курилюк Надія Сергіївна, 1956 року народження, вчитель української мови та літератури, педагогічний стаж 37 років, вчитель І категорії.

     У школі навчається 37 учнів. Потужність школи становить 34%. Школа налічує 5 класів, з них у початковій школі – 2 класи-комплекти (1,3 кл., 2,4 кл.), відсутній 8 клас. Школа малокомплектна . У школі 8 класних кімнат. Створено такі навчальні кабінети: української мови і літератури, світової літератури, англійської мови, історії, математики, біології, хімії, фізики, два кабінети початкових класів.

В школі створено куточки: символіки, безпеки життєдіяльності і учнівського самоврядування. Є навчальна комбінована майстерня, бібліотека, спортивний зал, учительська, кабінет директора, кімната громадської організації для проведення дозвілля зі школярами.

   У робочому стані знаходяться верстати в майстерні, частково забезпечені приладами – кабінет фізики, реактивами – кабінет хімії, препаратами – кабінет біології, картами – кабінети історії та географії. Постійно ремонтується шкільне майно, приміщення школи.

Для організації харчування в школі працює шкільна їдальня на 42 посадкових місця. Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів школи. За рахунок коштів держбюджету харчуються 20 учнів початкових класів та 10 учнів із малозабезпечених сімей. Середня вартість обіду учнів, що харчуються за кошти батьків, становить 1 грн.50 коп. В меню шкільної їдальні включені перші і другі страви. Для здешевлення шкільних обідів організовується збір овочів з пришкільної ділянки. У їдальні дотримуються санітарно-гігієнічні норми її функціонування. Працівник їдальні систематично проходить медичний огляд, їдальня забезпечується необхідними миючими та дезінфікуючими засобами. За роботою їдальні встановлений контроль з боку дирекції, фельдшера сільського ФАПу, членів батьківського комітету, комісії по контролю за харчуванням, бракеражної комісії.

Педагогічний колектив школи складається з 14 учителів, з них: 5 вчителів І категорії, 4 вчителів ІІ категорії, 5 вчителів-спеціалісти. 11 вчителів мають вищу освіту, 3 – середню спеціальну. 5 вчителів – випускники школи. Школа укомплектована педагогічними кадрами. (додаток 1,2)

Усю роботу школи направлено на впровадження та реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Постанов Кабінету Міністрів «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи». Згідно реформування освіти школа перейшла на 12-бальну систему оцінювання і п’ятиденний робочий тиждень. У своїй діяльності школа керується перспективним, річним та календарним плануванням. В особистих планах роботи дирекції школи обов’язково передбачаються заходи, визначені річним планом. Ефективній організації внутрішкільного управління сприяє вироблена циклограма роботи школи і директора.

Матеріальну забезпеченість школи складають основні засоби: 3 комп’ютери, ксерокс, принтер. Комп’ютери в школі підключені до Інтернету, створена електронна поштова скринька. 90% вчителів вільно володіють ПК та інформаційними технологіями, 2 вчителі пройшли навчання комп’ютерної грамотності за програмою Intel.

У школі діє програма «Творча обдарованість», хід виконання якої заслуховується на нарадах при директору, педрадах, узагальнюється наказами по школі. Вироблені методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми. Щорічно учні 5-8 класів школи беруть участь в усіх районних олімпіадах, конкурсах, виставках. Учні школи показали хороші результати в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».(додаток 3,4)

У навчальному закладі діє програма «Здоров’я дітей - здоров’я нації». Згідно цієї програми був організований медогляд учнів школи. Навчання здорового способу життя, широка пропаганда його переваг, покращення спортивно-масової роботи, екскурсії на природу, виконання заходів з оптимізації режиму роботи школи сприяли зміцненню здоров’я дитини. Як результат зменшилася захворюваність серед школярів у порівнянні з минулим роком на 5 %. Питання дитячого травматизму на особливому контролі. Стало традицією на початку і в кінці навчального року проводити дні здоров’я.

Волейбольна команда школи систематично займає призові місця на районних спортивних змаганнях. Тренером учнів є вчитель фізичного виховання П’ясецький Микола Миколайович.

Працюючи на уроках і в позаурочний час вчитель зі своїми учнями досяг вагомих результатів. Учні не тільки стали «першими» з волейбольних змагань району, але й стали зацікавленими, дисциплінованими, уважними на уроках фізичного виховання.

Крім того, учні беруть участь і в інших спортивних змаганнях району, зокрема: з легкої атлетики, футболу, баскетболу, тенісу та ін..(додаток 5)

Визначальне місце в структурі управління школою займає педагогічна рада, на засідання якої виносяться питання, що випливають з наслідків контролю за навчально-виховним процесом. При цьому особлива увага звертається на актуальність і відповідність тематики педрад проблемі школи – «Управління процесом навчання і виховання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів», «Самоосвітня діяльність членів педколективу у реалізації проблемного питання школи».Змінилися підходи до проведення педрад. Активно апробуємо нові форми проведення: методичні тренінги, круглі столи, обмін досвідом. Робота педколективу над науково-методичною проблемою включає діагностико - аналітичний, прогностичний, практичний та узагальнюючий етапи та передбачає плановий характер за рахунок управлінського, інформаційного, методичного, психологічного забезпечення та періодичного моніторингу. Укладений перспективний план роботи над проблемою конкретизує кожен з етапів роботи і допомагає в плануванні роботи школи та здійсненні моніторингу. Структура реалізації проблеми школи «Впровадження компетентісного підходу у навчально-виховний процес і його роль у підвищенні навчальних досягнень учнів» включає найрізноманітніші форми роботи: проблемні семінари, семінари-практикуми – «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу», педради, конференцію, педчитання. Для вивчення теоретичних засад проблемного питання утворено динамічну групу,проблемно-науковий семінар, методоб’єднання класних керівників які здійснюють методичний супровід навчально-виховного процесу. Результатом роботи психолого-педагогічного семінару, динамічної групи є те, що всі педагоги школи навчають учнів самостійно або під керівництвом учителя-консультанта здобувати знання на уроці і в позаурочний час, працюючи з різними джерелами інформації, практикують взаємонавчання серед учнів, колективно-групову та парну роботу з учнями. Учителі природничо-математичного циклу впроваджують на уроках проектну методику, алгоритмічний підхід до проблемного навчання, гуманітарії – проблемно-пошукові, дискусійні методи навчання, інтерактивні вправи, учителі початкових класів – елементи методики розвивального навчання на основі ігрового тренінгу. На проблемно-пошуковому семінарі розглядалися такі питання: «На шляху до компетентності», «Компетентісно- орієнтований підхід до навчання», «Шляхи удосконалення ефективності уроків». Також серед аспектів напрацювань школи над проблемою такі: забезпечуємо перехід від вертикальної до горизонтальної схеми контролю в управлінні школою, широкого впровадження набуває колективний контроль, взаємоконтроль, самоконтроль, вдосконалюється консультативна функція контролю. Дотримується принцип наукової організації в управлінні школою, розроблено модель організаційної структури управління школою (додаток 6), зріс рівень управлінської діяльності методичних осередків. Педколектив у своїй роботі акцентував увагу на активному застосуванні особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі. По проблемі школи розглядалися такі питання: «Формування компетентностей школярів через пізнавальну діяльність на уроках», «Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентностей педагогів», «Формування життєвих компетентностей у навчальній діяльності засобами використання інноваційних технологій навчання».

У школі працює рада школи, до складу якої входять учителі, батьки, учні та громадськість, яка організовує виконання рішень загальних зборів, здійснює громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, виконанням Статуту школи, затверджує режим роботи, розглядає, затверджує і контролює спільно з адміністрацією виконання плану роботи, розглядає звернення учасників навчально- виховного процесу з питань роботи школи. Рада школи разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору предметів варіативної частини навчального плану. Члени ради школи беруть участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань присвоєння кваліфікаційних категорій учителям, в обстеженні житлово-побутових умов учнів за згодою батьків, вносять на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення позакласної та позашкільної роботи з учнями, виступають ініціатором проведення доброчинних акцій.

У школі також працює батьківський комітет, який тісно співпрацює з радою школи, але основна мета його роботи – контроль за витрачанням коштів спонсорської допомоги школі.

У серпні директором школи видаються накази управлінського, організаційного, розподільчого характеру. Виходячи з річного плану роботи, беручи за основу контрольно-аналітичну діяльність, директор школи оформляє наказами стан викладання навчальних предметів, результати директорських контрольних робіт, олімпіад, конкурсів, стан виконання навчальних програм. Кожен нормативний документ Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою спочатку вивчається директором школи, приймаються відповідні рішення, документи доводяться до відома педагогів. Нові урядові постанови, накази і розпорядження в галузі освіти в разі необхідності вивчаються з учителями на оперативних методичних нарадах, нарадах при директору. У методичному кабінеті школи зібрані матеріали, що стосуються реформування освіти, інструктивно-методичні матеріали щодо організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах, які періодично поповнюються.

Наказом по школі у квітні місяці створюється комісія по підготовці проекту річного плану роботи на новий навчальний рік. При цьому комісія враховує побажання батьків, учителів та учнів (анкетування), рішення попередніх педрад, пропозиції методичних осередків, беручи за основу проблему, над якою працює колектив, розробляє річний план роботи, дотримуючись при цьому наступності та систематичності.

З метою вивчення різних напрямків діяльності директор школи практикує різні форми контролю: тематичний, фронтальний, оглядовий, персональний, класно-узагальнюючий, дотримується виконання плану внутрішкільного контролю, намагається оптимально охоплювати перевіркою на протязі навчального року всі предмети, класи та вчителів. Перспективний план-графік внутрішкільного контролю розробляємо на 5 років, передбачаємо форму управлінського рішення. Як правило, 1раз на 5 років вивчається стан викладання навчальної дисципліни, при цьому застосовується фронтальний контроль, а форма управлінського рішення – наказ, педрада або мала педрада.

У полі зору директора школи постійно знаходиться контроль за рівнями навчальних досягнень учнів, виконання учителями навчальних програм, ведуться порівняльні графіки, діаграми, таблиці навчальних досягнень учнів за 3 роки.(додаток 7). Згідно складеного в школі графіка проводяться директорські контрольні роботи в кінці першого та другого навчальних семестрів, результати яких узагальнюються по школі наказом, обговорюються на нарадах при директору, на засіданні творчого об’єднання вчителів. Директор школи контролює об’єктивність знань учнів, відвідуючи уроки, тематичні атестації. Щорічно при проведенні державної підсумкової атестації учні школи підтверджують свій рівень знань.(додаток 8)Ведеться порівняльний облік успішності учнів за роками, зведений облік успішності (додаток 9). Звертається увага на охоплення дітей середньою освітою (додаток 10)

Шукаючи шляхи розв’язання завдань, які стоять сьогодні перед школою, директор намагається будувати навчально-виховний процес на основі прогресивних концепцій, інноваційних організаційно-педагогічних основ діяльності школи, впровадження сучасних технологій управління. Знаходять застосування елементи педагогічного моніторингу, тобто відстеження результатів діяльності вчителя за допомогою спеціальних стандартів, визначаємо коефіцієнт ефективності роботи вчителя за наслідками оцінювання навчальної діяльності . Завдяки цьому директор школи має можливість реально оцінити результативність роботи кожного учителя, визначити його рейтинг, та й сам педагог бачить свою роботу на фоні всього колективу, а отже, прагне до самовдосконалення. За допомогою моніторингу директор школи більш глибоко вивчає рівень викладання, рівень навчальних досягнень учнів, а це дає можливість оцінити педагогічну ефективність роботи, визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на результативність з метою подальшої конкретизації роботи школи. (додаток11)

У школі приділяється велика увага проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. Атестація в школі носить в переважній більшості стимулюючий характер. Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), її мета – активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання. Вся робота школи з атестації здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, участі в шкільній і районній виставці педагогічних технологій »Творчі сходинки педагогів Горохівщини», здійснення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, учнів, колег (додаток 12). Робота з атестації проводиться на основі «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 6 жовтня 2010 року, яке вивчається на оперативній нараді на початку навчального року. Аби уникнути конфліктних ситуацій, після ознайомлення з Положенням про атестацію, планом-графіком проходження атестації вчителі обов’язково розписуються в плані-графіку проходження атестації, а після завершення атестації – в журналі про отримання екземпляру про отримання атестаційного листа. Після видання наказу на першому засіданні затверджується план роботи комісії, розподіляються обов’язки між членами атестаційної комісії. Всього проводиться 5 засідань атестаційної комісії. Учителі, що атестуються, розробляють індивідуальний план роботи на атестаційний період за такими пунктами: проблема, проблеми, що підвищують фаховий рівень, передовий педагогічний досвід, атестаційний звіт, література, поповнення матеріальної бази кабінету.

Згідно розподілених обов’язків членами атестаційної комісії відвідуються уроки, проводяться співбесіди з учителями, що атестуються, з таких питань: організація класу; підготовка до уроків; участь у методичній роботі; ставлення до відвідування учнями занять; виховна робота; участь в ярмарку педагогічних ідей та технологій; стиль стосунків з учнями та батьками; робота з документацією; знання нормативних документів про освіту; організація роботи з самоосвіти; якість знань учнів та ін., що регулюють навчально-виховний процес. У ході атестації творчі звіти вчителів за певною схемою, яка дає можливість простежити роботу вчителя під час атестації, а саме:

- розробка методичних посібників з предмету викладання;

- серія відкритих уроків;

- участь у засіданнях педради, семінарах, педчитаннях;

- робота вчителя з оформлення кабінету;

- проблема, над якою працює вчитель;

- якість знань учнів;

- популяризація досвіду серед колег.

Згідно перспективного плану курсової підготовки і атестації курси передують

атестації з випередженням на рік (додаток 13). Радою методичного кабінету вивчається робота учителя за результатами курсової підготовки шляхом: анкетування, проведення співбесід з учителями, обміну думками з приводу професійно-методичного вдосконалення, проведення відкритих уроків і виховних заходів з застосуванням набутих на курсах знань. Графік проходження курсової підготовки не порушується.

Учителі школи беруть активну участь у районних та обласних заходах з підвищення фахового рівня, зокрема вчитель географії Захарчук О.В. зайняла призове місце в обласному конкурсі «Плекаймо сад» (2007-2008 н.р.).(додаток 14)

Є певні досягнення директора школи в організації системного підходу щодо підготовки дітей до школи. Свою діяльність спрямовуємо на досягнення цілісного неперервного процесу, який передусім забезпечуємо наступністю у навчально-виховному процесі. При цьому постійно підтримуємо зв’язок з дошкільним навчальним закладом, який відвідують діти з трьох років. Учні школи і вихованці дитсадка проводять спільні виховні заходи: свято урожаю, новорічні свята, свято матері, ранок «В гостях у героїв улюблених казок». Відбувається обмін досвідом з навчально-виховної роботи між учителями початкових класів і вихователями дитсадка (відкриті уроки і заняття). В кінці навчального року директор школи і вчитель 1 класу запрошуються в дитсадок на контрольні заняття з усіх розділів програми, під час яких визначається рівень підготовки майбутніх першокласників.

Методична робота в школі спрямована на втілення в життя концепції української національної школи, глибокого пізнання психологічних особливостей вихованців, впровадження в повсякденну практику особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання, здобутків педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, пошуку ефективних шляхів виховання і всебічного розвитку дітей. На початку кожного навчального року директор школи видає наказ про структуру методичної роботи, а вкінці навчального року наказом по школі підсумовує її якість та результативність, аналізує участь педагогів школи у виставках, семінарах, конкурсах. Структура методичної роботи розробляється методичною радою школи на основі діагностування та моніторингу педагогічної діяльності вчителів школи за минулий навчальний рік. Для забезпечення систематичної практичної допомоги кожному вчителю вона включає колективні та групові форми (додаток 15).

Методична робота з навчальних предметів організована через участь у роботі міжшкільних методичних об’єднань за фахами при НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія» в м. Горохові. Методична робота з класними керівниками і класоводами реалізується через методоб’єднання класних керівників. Координує роботу школи з проблемного питання, апробує нові технології навчання, відстежує результати роботи з впровадження елементів особистісно орієнтованого навчання та узагальнює напрацювання динамічна група учителів. Також ознайомленню вчителів з педагогічними інноваціями та вникненням в їх суть сприяє самоосвіта педагогів та їх участь в районних методичних об’єднаннях, семінарах. Для опанування вчителів методологічними та теоретичними основами досягнень психолого-педагогічної науки працюють науково-теоретичні семінари: «Як вивчати новий матеріал на інтерактивному уроці», «Як оцінювати діяльність учнів на інтерактивному уроці», «Врахування психологічних особливостей дитини в навчальної-виховному процесі», семінар з оволодіння вчителями основами комп’ютерної грамотності.

Удосконаленню навчально-виховного процесу, забезпеченню оптимізації уроку та позакласного заходу сприяють методичні тижні, декади науки, громадський огляд знань, конкурс педмайстерності, педчитання.

Оперативні методичні наради, які проводяться в школі, спрямовані на вивчення Постанов уряду про школу, ознайомлення вчителів з сучасними досягненнями науки, методикою викладання окремих тем, підвищення рівня загальної культури.

Методичний кабінет школи є головним центром допомоги вчителям у підготовці до уроків, у ньому зібрано предметні тематичні папки, які вміщають розробки уроків, методичні рекомендації по предметах, зразки дидактичного та роздаткового матеріалів. Щорічно для потреб учителів передплачуються періодичні видання: «Директор», «Завуч», «Сільська школа», «Управління школою», «Освіта України», «Педагогічний пошук», «Бібліотека», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки». Всі педагоги школи передплачують фахові видання.

Робота методичного кабінету школи спрямована на теоретичне опрацювання та практичне використання елементів особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів, ознайомлення учителів з передовим педагогічним досвідом, втілення його елементів у практику повсякденного життя школи.

Педагогічний колектив у вихованні сучасної молоді керується державними документами : Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді, Концепцією освіти і науки України «рівний-рівному», Програмою фізичного виховання та оздоровлення дітей, Концепцією громадянського виховання дітей та учнівської молоді.

 

При виборі оптимального змісту виховання враховується контингент учнів та педагогічних кадрів.

У навчальному закладі відсутній психолог, проте класними керівниками розроблено програму вивчення розвитку класного колективу , яка включає в себе: психолого – педагогічне вивчення кожного учня класного колективу (методом соціометрії, анкетувань), визначення типу темпераменту дитини; занесення інформації про стан здоров’я учнів класу в листки здоров’я ; організацію корекційно – виховної роботи, спрямованої на формування комунікативних навиків, толерантного спілкування дітей ( додаток16,17).

Відповідно до виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку на території обслуговування нашої школи проживає 54 дитини віком від 6 до 18 років. Дітей, не охоплених навчанням до 18 років немає.

Корекційно- виховні заняття, заняття з елементами тренінгу, тренінги, екскурсіі в природу позитивно впливають на згуртованість класних колективів. Спостереження , індивідуальне спілкування з учнями дають змогу кожному вчителю відкрити кожного вихованця, прогнозувати його розвиток. В матеріалах вивчення розвитку класного колективу фіксується зміна прояву індивідуальності кожної дитини, спрямованість її особистості, рівень вихованості, рівень гуманістичної вихованості, оцінка рівня сформованості національної самосвідомості особистості.

Класні керівники свою діяльність спрямовують на формування культури спілкування, навчання школярів жити в соціумі, використовувати набуті знання і уміння у реальному житті.

За результатами відвідування конкурсних виховних міроприємств прослідковується креативне ставлення педагогів до організації виховного процесу. Класними керівниками застосовуються цікаві інноваційні форми роботи з учнями (корекційно-виховні занятя, тренінги, творчі ігри, ігри-інсценізації,турніри, КВК).

Традиційними стали загальношкільні свята: вечори зустрічі з випускниками, родинні свята, різні загальношкільні конкурси. Творче змагання між класними колективами, класними керівниками ведеться протягом усього навчального року. Підсумки конкурсів підводяться і висвітлюються у наказах по школі, переможці (класні колективи , класні керівники, учні, батьки) нагороджуються грамотами, подяками на святі Останнього дзвоника.

Забезпечення нормального стану соціального середовища, в якому живе дитина, класоводи і класні керівники, інспектор з охорони прав дитини здійснюють через

вивчення сім’ї. Методи вивчення сім’ї: робота по мікрорайонах, систематичне спостереження, бесіди, анкетування батьків, аналіз результатів виконання батьками завдань, обстеження житлово-побутових умов проживаня школярів (додаток 18)

Класні керівники, педагоги школи ведуть профілактичну роботу з учнями, які схильні до неадекватних проявів у поведінці. Результати роботи фіксуються класними керівниками у спеціальній «Карті особистості вихованця». Як результат учнів, що стоять на внутрішкільному обліку немає.

У школі діють гуртки за інтересами: вокальний, літературний, краєзнавчий, танцювальний, основи комп’ютерних знань.

Цілеспрямовано ведеться у школі профорієнтаційна робота, щорічно випускники школи здобувають учительські професії.

Учнівське самоврядування у школі забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематиної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи. Учнівська Рада школи має чотири центри («Знання», «Дисципліни та порядку», «Фізкультури та спорту», «Цікавих справ», «Невідкладної допомоги»). Через діяльність центрів здійснюється контроль за дотриманням школярами вимог Статуту школи, правил внутрішкільного розпорядку. Звіти про роботу центрів заслуховуються щопонеділка на загальношкільній лінійці.

Організація змістовного дозвілля відбувається через участь школярів у колективних творчих справах, відзначеннях свят народного календаря , спортивних змаганнях «Козацькі розваги», через участь у фізично – оздоровчому комплексі «Козацький гарт».

Суспільний рейтинг школи високий. Рачинська ЗОШ І-ІІ ст. є ініціатором акцій “Зелений пагінець”,”Моє село”(насадження дерев, кущів на території школи, біля доріг, сільського ставка, насадження хвойних дерев у сільському лісі), прибирання території школи, території обеліска Слави. Щорічні акції милосердя “Турбота”,”Обеліск”, “Ветерани”, “Діти-дітям”, а також організація літературно-музичних композицій “Ветеранам війни присвячується...”, тематичні вечори до вшанування пам’яті воїнів-афганців мають на меті виховання моральних якостей у підростаючого покоління.

100% учнів школи приймають участь у виховних заходах, колективних, творчих справах.

З часу відкриття школи (1990 р.) ведеться “Літопис школи”, де зафіксовані усі визначні події та перемоги школи. Створюються рубрики “Літописи класів”, . Щорічно поповнюється розгортка “Гордість школи – її випускники”.

Учні школи приймають участь у районних конкурсах: “Срібні дзвіночки”, оглядах самодіяльних фольклорних колективів.

У конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях приймають участь і учні, і вчителі школи.

Щорічно у пришкільному таборі з денним перебуванням відпочивають учні з малозабезпечених, функціонально-неспроможних, неповних, багатодітних сімей, учні з ослабленим здоров’ям ( додаток 19).

Бібліотека школи є центром виховної роботи і інформаційним центром школи. 90% учнів та учителів стали її активними читачами. Окрім різноманітних загальношкільних заходів ( гра «Розумники й розумниці», літературно-музичні композиції «Людина, поезія, природа», КВК «Уважні та начитані»), бібліотекар проводить бібліотечні уроки згідно «Орієнтовної програми занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань школярів». Це уроки на такі теми: «Правила поводження з книгою», «Як роблять вашу книгу», «Історія виникнення книги», «Як побудована». Кожного року традиційно проводиться посвята в читачі. Щороку цікаво проходить тиждень дитячої книги, випущено бюлетень «Обов’язки шкільного колективу щодо збереження підручників». Організовано пройшла у школі акція «Подаруй свою улюблену книгу шкільній бібліотеці», у ході якої до бібліотеки надійшло понад 10 книг. Бібліотека бере участь у проведенні предметних тижнів, постійно ведеться робота з картотекою обліку. У ході проведення Всеукраїнського конкурсу «Живи, книго!» 2 рази в рік проходять загальношкільні та класні рейди-перевірки стану збереження підручників. Питання роботи бібліотеки, вивченні рівня читацьких інтересів школярів, аналіз наявності підручників і художньої літератури розглядаються на засіданнях педрад, батьківських зборах, нараді при директору( додаток20).

Відповідно до Законів України «Про працю», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух» у школі розроблені та виконуються норми техніки безпеки і охорони праці. Проведено заміри контуру заземлення, оформлено акти готовності роботи школи, акти-дозволи на роботу кабінетів підвищеної небезпеки, їдальні, котельні, проводиться навчання і перевірка знань з охорони праці, розроблено посадові інструкції для усіх категорій працівників школи, а також з техніки безпеки для техперсоналу, учителів, керівників гуртків, завідуючих кабінетами, майстернею. Класними керівниками розроблено інструкції з поведінки учнів на воді, на дорозі, в школі. . Всі обов’язки працівників школи щодо виконання Закону «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентує наказ № 86 від 15.08.2011 р. «Про організацію роботи з охорони праці». Ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки. В наявності план евакуації школи. У школі є 4 вогнегасники, якими забезпечені кабінети підвищеної небезпеки, котельня, їдальня. Серед учнів школи та працівників відсутні випадки травматизму.

 

Перспективи розвитку школи вбачаємо у зміцненні матеріальної бази школи, збільшенні демографічного показника населення села з народження дитини, створенні гімну школи, музею історії села і школи.

Директор школи: Н.С.Курилюк

Изменяй свой сайт, так как тебе этого хочется! То что ты видишь - это просто шаблон, чтобы показать тебе возможности нашей системы. Ты можешь изменить все (дизайн, тексты, изображения и пр.), легко и просто!

Вход! Зайди на свой сайт, нажав справа внизу на "Вход". Пароль для твоего сайта мы выслали на твой Email.

Необходима помощь?

 

Наша онлайн помощь содержит ответы на многие вопросы.

 

А теперь...

  • Нажми на "Вход"
  • Введи свой пароль, и начинай создавать свой сайт